Gebruikersvoorwaarden

Auteur: Tjrd d Hn

Het online platform Geheugenvan.amsterdam inclusief de bijbehorende buurtwebsites Geheugenvancentrum.amsterdam, Geheugenvanoost.amsterdam en Geheugenvanwest.amsterdam (hierna: het platform) is een samenwerkingsproject van Stichting Amsterdam Museum met respectievelijk de Stichtingen ‘Geheugen van Oost en Geheugen van West’. Elk van de buurtstichtingen is samen met Stichting Amsterdam Museum verantwoordelijk voor de betreffende buurtwebsite. Stichting Amsterdam Museum is verantwoordelijk voor de website Geheugenvancentrum.amsterdam. De Stichting Geheugen van West is verantwoordelijk voor de website Geheugenvanwest.amsterdam en Stichting Geheugen van Oost is verantwoordelijk voor de website Geheugenvanoost.amsterdam. De overkoepelende website Geheugenvan.amsterdam valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Stichting Amsterdam Museum. 

Adresgegevens

Amsterdam Museum
Nieuwezijds Voorburgwal 359
1012 RM  Amsterdam
T 020 5231 822
E webredactie@amsterdammuseum.nl
Op de buurtwebsites vind je de contactgegevens van de betreffende buurten. 

Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor bezoekers van het platform die zelf willen bijdragen aan (een van de buurtwebsites van) het platform (hierna: Gebruikers). Er wordt onder andere in uitgelegd hoe je een account aan kunt maken en waar je op moet letten bij het plaatsen van een bijdrage. Ook komen een aantal andere belangrijke zaken aan de orde. Lees ze dus goed door. Door een account aan te maken of een reactie te plaatsen via (een van de buurtwebsites van) het platform aanvaard je de Gebruiksvoorwaarden en ben je daaraan gebonden. Je kunt de Gebruiksvoorwaarden downloaden en printen via https://geheugenvan.amsterdam/gebruiksvoorwaarden. Verder zal Amsterdam Museum en/of een van de deelnemende buurtstichtingen je zo spoedig mogelijk een kopie van de Gebruiksvoorwaarden kosteloos toezenden wanneer je daarom vraagt.

Account

Als je een bijdrage wilt leveren aan (een van de websites van) het platform kun je dit doen door een account aan te maken via een van de buurtwebsites. Gebruikers die jonger dan 16 jaar zijn hebben toestemming nodig van hun ouder/voogd om een account aan te maken en/of een bijdrage te leveren. Je bent als Gebruiker zelf verantwoordelijk voor jouw account en de door jou geplaatste bijdragen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je gebruikersnaam en password geheim te houden. Gebruikers zijn niet gerechtigd hun account en de rechten en/of verplichtingen uit de (gebruiks-) overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden aan een derde over te dragen.

Je kunt jouw account op elk gewenst moment beëindigen door de redactie van jouw buurtwebsite te mailen. Het mailadres vind je onderaan de buurtwebsite (klik op het mail icoontje). Je bijdragen blijven bestaan, tenzij je anders in de mail aangeeft. 

Inhoud bijdrage

Ga zorgvuldig om met wat je op (een van de websites van) het platform wilt plaatsen. Zorg ervoor dat jouw bijdrage geen rechten van anderen schendt en dat deze voldoet aan alle (Gebruiks-)voorwaarden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om afbeeldingen, filmpjes of gegevens van derden op (een van de websites van) het platform te plaatsen die het portretrecht of de privacy zouden kunnen schenden van derden zonder dat dezen daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Voor minderjarige derden geldt dat toestemming nodig is van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s).

Bijdragen dienen altijd binnen het inhoudelijke kader van het platform te vallen. Het platform is bedoeld voor redactioneel gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciële doeleinden. Verder mag jouw bijdrage geen materiaal (zoals foto’s, teksten en filmpjes) bevatten dat:

 • discriminerend is op grond van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend;
 • aanstootgevend of gewelddadig is en/of aanzet tot haat;
 • onjuist of misleidend is;
 • pornografisch van aard is;
 • vertrouwelijke informatie of privé gegevens van derden bevat
 • inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van anderen, waaronder auteursrechten, merkrechten en modelrechten;
 • inbreuk maakt op portret- en of privacy rechten van derden;
 • virussen, Trojaanse paarden, wormen etc. bevat of andere software die schadelijk kan zijn;
 • spam, kettingbrieven, junk mail, ongewenste e-mails, aanbiedingen of advertenties bevat van welke aard dan ook; 
 • links bevat naar websites met onrechtmatige content; 
 • in strijd is met de openbare orde en/of enige wettelijke regeling;
 • in strijd is met de fatsoensnormen of goede smaak; 
 • in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden.

Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen hebben altijd het recht door de Gebruiker aangeleverd en/of geplaatst materiaal te weigeren of te verwijderen. Ook kan de toegang tot jouw account of meer in het algemeen het platform op elk moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving, worden beperkt, opgeschort of beëindigd (bijvoorbeeld bij vermoeden van misbruik, onbevoegd gebruik of het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden). Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen zijn in zo’n geval niet aansprakelijk. Mocht jouw account onverhoopt worden verwijderd – en we gaan er natuurlijk vanuit dat dit niet nodig zal zijn - dan zal Amsterdam Museum je in principe altijd informeren over de redenen hiervoor.

Auteursrechten (en andere intellectuele eigendomsrechten)

De auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten die je hebt op jouw bijdrage blijven bij jou berusten. Door een bijdrage op (een van de websites van) het platform te plaatsen en/of een account aan te maken verleen je Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen wel toestemming om (gedeelten van) jouw bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen in het kader van (de betreffende website van) het platform, meer algemeen in het kader van het initiatief Geheugen van Amsterdam alsmede in publiciteitsmateriaal ten behoeve van het platform/Geheugen van Amsterdam en/of de deelnemende organisaties. Deze niet-exclusieve licentie is niet beperkt in tijd, territoir of media. 

Als er auteurs- (en of overige intellectuele eigendoms-)rechten op de bijdrage zijn die niet bij jou berusten, maar bij een derde, garandeer je bij deze dat je toestemming hebt van de betrokken derde om de bijdrage op het platform te publiceren en om de bovengenoemde (sub)licenties te verlenen.

Gebruik van Creative Commons

Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen willen via het platform graag zoveel mogelijk materiaal ter beschikking te stellen aan de bezoekers van het platform: ter inspiratie, om te delen, te bewerken en om verder te gebruiken. We gebruiken hiervoor de licenties van Creative Commons. Je vindt het type licentie onderaan de afbeeldingen of onderaan de pagina. Gebruikers die ervoor kiezen om hun bijdrage(n) onder een van de (Creative Commons) licenties op het platform te publiceren, verlenen derden daarmee toestemming de bijdrage (verder) te gebruiken zoals omschreven in de bijbehorende licentie. Als Gebruiker verklaar je hierbij dat je kennis hebt genomen van de omschrijving en inhoud van de betreffende licentie en dat je de omvang daarvan begrijpt voordat je deze gebruikt. Voor zover er rechten van derden op de bijdragen rusten garandeer je dat je toestemming hebt van de betrokken derden om de bijdrage op het platform te publiceren onder de daarbij geplaatste licentie. Als je meer wilt weten over Creative Commons (bijvoorbeeld omdat je iets niet duidelijk is over de omvang van een bepaalde licentie) dan kun je contact opnemen met de redactie. De contactgegevens staan onder het kopje adresgegevens.  

Vrijwaring

Je vrijwaart Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen van eventuele vorderingen van derden als gevolg van of voortkomend uit jouw bijdrage en/of jouw gebruik van het platform, waaronder maar niet uitsluitend tegen vorderingen op grond van intellectuele eigendomsrechten, portret- of privacy rechten en/of (voortvloeiende uit) schending van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen kunnen het platform op elk moment aanpassen, verbeteren of (tijdelijk) uit de lucht halen. Je accepteert dat Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen niet kunnen garanderen dat het platform altijd goed werkt. Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen sluiten elke aansprakelijkheid in dit verband uit. Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen zijn onder meer niet aansprakelijk voor schade door virussen, het verlies van bijdragen en/of accountgegevens of bijvoorbeeld het feit dat een account (tijdelijk) niet (goed) functioneert. 

Je bent je er van bewust dat Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen de (inhoud van de) bijdragen niet (altijd) controleert. Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen wijzen elke aansprakelijkheid voor bijdragen ten aanzien van jou als Gebruiker en/of ten opzichte van derden van de hand. 

Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met gebruik van (content op) het platform of links naar websites van derden op het platform of andere technische faciliteiten. Een link naar een website van een derde impliceert niet dat Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen gelieerd zijn aan deze derde of dat Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen de inhoud van de betreffende website onderschrijven.

De aansprakelijkheidsbeperkingen genoemd in deze Gebruiksvoorwaarden zijn ten opzichte van de betreffende partij niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Amsterdam Museum en/of de deelnemende buurtstichtingen.

Privacy

In het kader van (het aanmaken van) een account verstrek je bepaalde persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, waarop de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is. De verstrekte persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt om je toegang te geven tot het platform en voor het beheer van je account.  Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor meer informatie over ons privacy beleid en hoe we omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar onze privacy en cookieverklaring. Je kunt deze vinden op (de websites van) het platform.

Content die je op het platform plaatst is openbaar. Wij zullen jouw contactgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven. De e-mailadressen op het online platform worden gecodeerd zodat spamrobots je e-mailadres niet kunnen vinden. Je wachtwoord bewaar je zelf. We kunnen je wachtwoord niet inzien, maar wanneer je dit vergeten bent, kun je een nieuw wachtwoord toegestuurd krijgen. Ga naar 'log in' rechts bovenaan alle verhalensites, en ga naar het tabblad 'Wachtwoord vergeten'. Spamrobots kunnen je via deze website niet spammen, levende mensen met teveel tijd wel. Zie je vervelende reacties op de website, stuur ons dan even een mailtje.  Als je klacht (evident) terecht is zorgen wij ervoor dat die persoon de rechten verliest om reacties te plaatsen via het platform.

Overige bepalingen

Amsterdam Museum en de deelnemende buurtstichtingen behouden zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen. De laatste versie is altijd te raadplegen door te klikken op de link “Gebruiksvoorwaarden” op het platform. De kopjes boven de teksten in deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bedoeld om de leesbaarheid te bevorderen en maken geen onderdeel daarvan uit. Indien één of meerdere bepalingen op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

Nederlands recht en forumkeuze

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Amsterdam Museum en/of de deelnemende buurtstichtingen partij zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. Tenzij dwingend recht iets anders voorschrijft worden geschillen met betrekking tot en voortvloeiende uit (het gebruik van) het platform uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Vragen, opmerkingen, klachten en ongeoorloofd gebruik

Als je vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van (de websites van) het platform kun je je richten tot de webredactie.

All rights reserved

136 keer bekeken

Elly van Miltenburg

Een groot feest der herinneringen!!

Geweldig mooie projecties van Adri Hazevoet!! Leeft hij nog en hoe kan ik in contact met hem komen?

Was gisteren op deze expo en heb genoten! Misschien heeft iemand zijn adres of mail of tel?

https://www.netpal.co.uk/resources/help/network-codes/